Přeskočit na obsah

Lektoři

PhDr. Jiřina Jiřičková, Ph.D.

Vyučuji didaktiku hudební výchovy pro 1. i 2. stupeň ZŠ a hudebně pohybovou výchovu a na Katedře hudební výchovy PedF UK, hudební nauku na GMHS Praha a vedu svůj dětský pěvecký sbor Jiřičky. S dětmi jezdíme na soustředněí, výlety, pořádáme letní hudební tábor, snažíme se je rozvíjet celostně. V současnosti stojím v čele SHV ČR, jsem zároveň místopředsedkyní České Orffovy společnosti a lektorkou obou těchto organizací. SHV ČR zastupuji v prezídiu České hudební rady, v Music Teacher Associations při EAS, jsem členkou evropské pracovní skupiny Singing in Music Education a spoluautorkou učebnic HV nakladatelství Taktik. Organizuji soutěž Hudební olympiáda ČR. Aktuálně se v rámci užší pracovní skupiny HV při NPI podílím na procesu revize RVP ZV. 

DÍLNA: Hravě s hlasem

Deklamace, zpěv, elementární improvizace –  to vše v tematicky propojeném celku komplexně vystavěné hudební dílny, kde jsou důležité principy Orffova Schulwerku spolu s přirozeností, hravostí a zážitky.

KROUŽEK: Jak smysluplně učit poznatky v hudební nauce

Sdílení zkušeností

Mgr. Martin Grobár, Ph.D.

Jsem učitel na ZŠ a ZUŠ Jabloňová, Liberec, kde vyučuji hudební nauku, hudební výchovu, hudební kompozici, informatiku a vedu dětský pěvecký sbor Carola. Má profesní specializace se zaměřila na hledání cest, kterými je možné využívat hudební technologie v výuce hudby. Nápady, myšlenky a inspirační zdroje uvádím na svém webu modernihv.cz.

DÍLNA: Nápad, podívat se na PAD

Seznámíme se s padovým kontrolerem – speciální zařízení, které vypadá jako dlaždice osázená barevnými čtvercovými tlačítky, sestavenými do mřížky 4×4 nebo 8×8. Tlačítka se nazývají pady a jejich zmáčknutím můžeme provádět hudební kouzla s tónem, zvukem, samplem. V kurzu si osvojíme způsob zapojení, nastavení a využití padového kontroleru v kolektivní HV. 

I. st.II. st.ZUŠ
NEANOANOANOANO

KROUŽEK: Tlačítko na všechno

Vyrobme si vlastní elektronický hudební nástroj.

Mgr. Jakub Kacar, DiS.

Jsem hudebníkem, pedagogem, sbormistrem a kreativcem. V současnosti působím na Pražské konzervatoři, Katedře hudební výchovy PF UJEP Ústí nad Labem a ZUŠ Litoměřice, kde vede dětský pěvecký sbor Hlásek, absolvent KHV PF UJEP Ústí nad Labem a konzervatoře Teplice. Dále působím jako tvůrce a lektor edukačních programů pro Českou filharmonii. V umělecko-pedagogické oblasti figuruji zejména jako aranžér skladeb a capella či úprav pro dětské orchestry. V oblasti vzdělávání učitelů spolupracuje s NPI ČR, Tvořivou školou, Společností pro hudební výchovu ČR a nárazově i s dalšími vzdělávacími agenturami. Ve své pedagogické činnosti se zaměřuje především na novelizaci a „atraktivizaci” výuky hudební výchovy pro současného žáka s oporou o léta ověřené principy. Nebere se příliš vážně a má rád živou činnostní výuku HV, která rezonuje celou školou.

DÍLNA: Hudební kalendárium 2022/2023

Následující školní rok čeká hudební výchovu mnoho hudebních výzev ve formě slavných výročí, rozmanitých svátků a mezinárodních dnů. Čeká nás komplexní soubor aktivit a námětů využitelných ve výuce hudební výchovy právě pro tento školní rok.

I. st.II. st.ZUŠ
ANOANOANOANOANO

KROUŽEK: Nebojme se poslouchat (poslední volná místa)

Aktivním poslechem k rozšíření hudebních obzorů.

Mgr. Jiří Jablunka

Mám rád hudební výchovu jako tvořivý proces od předškoláků až po dospělé. Zkušenosti jsem sbíral na 1. i 2. stupni ZŠ, SŠ a ZUŠ. Jako sbormistr a učitel hudební výchovy s metodikou působím desátým rokem na SPgŠ v Kroměříži. Jsem autorem Hudbánek – společného muzicírování předškoláků s rodiči, lektorem hudebních workshopů a rád sdílím své výukové materiály. V průběhu distančního vzdělávání jsem vytvořil vlastní blog s náměty pro studenty (www.hvpajda.blogspot.com), webové stránky pro učitele hudební výchovy (https://sites.google.com/ped-km.cz/hudebni-distanc) a výukové lekce na YT kanálu Hudbánky. V roce 2022 jsme společně se studentkami vydali náš autorský zpěvník s metodickými náměty Písničky sKORO NA celý rok (INFRA).

DÍLNA: Kdepak jenom zpívání, hlavně žádné zívání!

Tvořivá práce s autorskými písněmi v průběhu celého školního roku, aktivity k poslechovým činnostem, náměty k hlasovému rozvoji dětí, tematické hudební projekty a hry, mezipředmětová vazba.

I. st.II. st.ZUŠ
ANOANONENEANO

KROUŽEK: Hody, hody, doprovody

aneb nebojme se u klavíru

Rafaela Drgáčová

Více než čtyřicet let se věnuji s velkou radostí práci na poli kreativního hudebního vzdělávání pro děti, mládež, dospělé i seniory. Jsem dlouholetou členkou a lektorkou České Orffovy společnosti i lektorkou vzdělávacích programů pro další vzdělávací centra, více než deset let vedu sekci hudební nauky při ÚUR ČR. Spolu s Cyrilem Kubišem jsem autorkou metodické knihy a pracovních sešitů pro hudební nauku /Hudební hry II, Receptář nápadů pro hudební nauku /, ve kterých jsem zúročila dlouholeté zkušenosti vyučující oboru hra na violoncello a hudební nauka na ZUŠ Jeseník.

DÍLNA: S hudbou? S hudbou!

Podpora radostně prožívané kreativity u vyučujících a dětí na všech typech škol v cíleně zaměřených metodických celcích. Ukázky propojení nenáročných pěveckých, rytmických i pohybových činností v duchu Orff-Schulwerku s důrazem na etickou i činnostní výuku.

I. st.II. st.ZUŠ
ANOANOANOANOANO

BcA. Ladislav Ščurek DiS.

Učím hudební výchovu na základní škole. Na základní umělecké škole vyučuji dechové žesťové nástroje a kolektivní výuku. S dětmi ve věku 5 až 19 let pracuji již 16. rokem. Třetím rokem pracuji na základní škole Montessori.

DÍLNA: Hra s rytmem

Jak využít tělo k probuzení rytmu u dětí. Hra na různé rytmické nástroje. Zapojení afrických bubnů djembe.

I. st.II. st.ZUŠ
ANOANOANONENE

Mgr. Lenka Pobudová

Učím na ZŠ v Praze Vinoři český jazyk a hudební výchovu, oba předměty vyučuji v co nejširším kontextu a zaměřuji se na jejich činnostní pojetí. Jsem lektorkou SHV ČR, ČOS, spoluautorkou učebnice Hudební výchova 1 (nakladatelství Fraus) a autorkou blogu www.jaknahudebku.blogspot.cz.

DÍLNA: S poslechem a činností hudebka je radostí.

Komplexně pojaté dílny zaměřené na hru, zážitek a tvořivost při výuce hudební výchovy s literárním přesahem a s důrazem na aktivní poslech.

I. st.II. st.ZUŠ
NEANOANOANOANO

KROUŽEK: Canva – pomůcka pro učitele

bez které si nedokážu představit nepřímou pedagogickou činnost, mimo jiné naučíme videa s průběhem (L. Pobudová)

MgA. Mgr. Hana Novotná

V současnosti vedu semináře hudebně pohybové výchovy na PdF MU v Brně a dále učím jazzový a moderní scénický tanec na JAMU v Brně. Při své mateřské dovolené nyní pravidelně vedu hudebně pohybové kroužky pro děti od půl roku do 5 let a realizuji různé semináře s hudebně pohybovou a taneční tematikou pro děti, dospělé i seniory. Jsem členkou mezinárodního výboru International Orff-Schulwerk Forum Salzburg, místopředsedkyní a lektorkou České Orffovy společnosti a v neposlední řadě lektorkou SHV ČR.

DÍLNA: Hudba v pohybu – Rytmus v každém z nás

Během dílen rozezníme nejcennější nástroj, který bez ohledu na věk či zkušenosti každý z nás máme, a tím je naše tělo. Prostřednictvím hravého a tvořivého prožitku z vlastního pohybu budeme s využitím mluveného slova, písní, instrumentálního doprovodu i klasických skladeb (znovu)poznávat základní pohybové prostředky a současně budeme hledat jejich vzájemné průsečíky se znějící hudbou. Vyzkoušíme si také způsoby, jak elementy pohybu využít v improvizaci a didaktických situacích pro různé stupně škol.

I. st.II. st.ZUŠ
ANOANOANOANOANO

PaedDr. Jan Prchal

Pedagog, lektor, autor učebnic, učebních textů a metodických materiálů, popularizátor, od roku 2002 do roku 2022 předseda SHV ČR. V současné době působí jako pedagog a zástupce ředitelky na ZŠ a ZUŠ Jabloňová Liberec, škole s rozšířenou výukou HV, je odborným asistentem Katedry hudební výchovy PF UJEP Ústí nad Labem. Leader libereckého Regionálního centra HV a Hudební olympiády ČR. Je jedním ze zakladatelů LHT Lhotsko a členem Královské české hudební společnosti. Má rád děti, muziku, hudební výchovu – a účastníky LDHV!

DÍLNA: I cesta může být cíl

HV v období revize, (nejen) populární hudba v HV – hrajeme, zpíváme, posloucháme a soutěžíme. Kvízy, praktické činnosti a speciálně: aktivní a aktivizační poslech hudby. Můj hudební deník. … aby to nebyla nuda! … a bylo to k užitku.

I. st.II. st.ZUŠ
NENEANOANOANO

KROUŽEK: Nebojte se Sibelia!

Kroužek pro všechny, kteří začínají pracovat s notačním programem Sibelius. (J. Prchal)

Mgr. Jana Eichler Honců, DiS.

Jsem pedagožka, sbormistryně, zpěvačka, absolventka PF KHV UJEP Ústí nad Labem (obor hudební výchova – sbormistrovství) a absolventka teplické konzervatoře (obor Populární zpěv). Na ZUŠ Evy Randové v Ústí nad Labem vyučuji populární zpěv a vedu dětské sbory Randál a Přídemdýl, organizuji Letní sborový tábor. Jsem také sbormistryní vokálního uskupení Panoptikum, které se věnuje především populární hudbě.

Pěvecký sbor LDHV

Josef Vondráček

Skládám hudbu vážnou i nevážnou, příležitostně diriguju sbory a orchestry… a taky učím na ZUŠ v Letohradě 🙂

Orchestr LDHV