Přeskočit na obsah

Lektoři

PhDr. Jiřina Jiřičková, Ph.D.

Vyučuji didaktiku hudební výchovy pro 1. i 2. stupeň ZŠ a hudebně pohybovou výchovu a na Katedře hudební výchovy PedF UK, hudební nauku na GMHS Praha a vedu dětský pěvecký sbor Jiřičky. V současnosti stojím v čele SHV ČR, kterou také zastupuji v prezídiu České hudební rady a v Music Teacher Associations při EAS. Zároveň jsem místopředsedkyní České Orffovy společnosti. Podílela jsem se na tvorbě učebnic HV pro 1. stupeň ZŠ nakladatelství Taktik a na vysokoškolské učebnici Kapitoly z kreativní hudební výchovy (2023). Lektoruji workshopy pro děti (Plzeňská filharmonie), studenty i učitele (např. ČOS, NPI, Carton Cajon, Učitelnice).

DÍLNA: Tvořivá hudební výchova

Tvořivě s hlasem, tělem, v sedě i ve stoje. Kreativní práce s písní v mateřské škole a v hodinách hudební výchovy na 1. stupni ZŠ a náměty hudebně tvořivých aktivit pro 2. stupeň a SŠ .

KROUŽEK: Rozezpíváváme malé zpěváčky

Mgr. Jiří Jablunka

učitel hudební výchovy s metodikou a sbormistr VOŠPS a SPgŠ Kroměříž, učitel hry na dechové nástroje a hudební nauky v ZUŠ Zdounky, autor Hudbánek – společného muzicírování pro děti a rodiče, autor zpěvníku Písničky skoro na celý rok a mnoha dalšíchvýukových materiálů (blog Hudebka na Pajdě, web Hudební distanc), lektor hudebních dílen (NPI, SHV, ČOS).

DÍLNA: VLASTÍ NAŠÍ CELIČKOU JEDEM VLAKEM S PÍSNIČKOU

Činnostní hudebně pohybový workshop s tematicky propojenými říkadly,
písničkami a mnoha dalšími náměty napříč vzdělávacími oblastmi.
Rozvoj hlasového projevu, instrumentálních a poslechových dovedností.
(MŠ + 1. st. ZŠ)

DÍLNA: ČESKÉ HUDBY ROK – UDĚLEJ (PO)KROK!

Workshop činnostní hudební výchovy s aktivním zapojením na téma
letošních jubilantů našich hudebních dějin. Práce s hlasem, pestré
náměty k poslechovým činnostem, mezipředmětové vztahy.
(ZUŠ, 2. st. ZŠ, SŠ)

I. st.II. st.ZUŠ
ANOANOANOANOANO

KROUŽEK: Vánoce, vánoce, přicházejí

aneb chystáme školní besídku

Mgr. Jakub Kacar, DiS.

Jsem hudebníkem, pedagogem, sbormistrem a kreativcem. V současnosti působím na Pražské konzervatoři, Katedře hudební výchovy PF UJEP Ústí nad Labem a ZUŠ Litoměřice, kde vede dětský pěvecký sbor Hlásek, absolvent KHV PF UJEP Ústí nad Labem a konzervatoře Teplice. Dále působím jako tvůrce a lektor edukačních programů pro Českou filharmonii. V umělecko-pedagogické oblasti figuruji zejména jako aranžér skladeb a capella či úprav pro dětské orchestry. V oblasti vzdělávání učitelů spolupracuje s NPI ČR, Tvořivou školou, Společností pro hudební výchovu ČR a nárazově i s dalšími vzdělávacími agenturami. Ve své pedagogické činnosti se zaměřuje především na novelizaci a „atraktivizaci” výuky hudební výchovy pro současného žáka s oporou o léta ověřené principy. Nebere se příliš vážně a má rád živou činnostní výuku HV, která rezonuje celou školou.

DÍLNA: Hudební INSPIROMAT 2024/2025

Čeká nás komplexní soubor aktivit a námětů využitelných ve výuce hudební výchovy právě pro následující školní rok.

I. st.II. st.ZUŠ
ANOANOANOANOANO

KROUŽEK: Nebojme se poslouchat českou hudbu

Aktivním poslechem k rozšíření hudebních i nehudebních obzorů. Pestrá škála aktivit k obohacení poslechových činností na všech stupních.

MgA. Mgr. Hana Novotná

V současnosti vedu semináře hudebně pohybové výchovy na PdF MU v Brně a dále učím jazzový a moderní scénický tanec na JAMU v Brně. Při své mateřské dovolené nyní pravidelně vedu hudebně pohybové kroužky pro děti od půl roku do 5 let a realizuji různé semináře s hudebně pohybovou a taneční tematikou pro děti, dospělé i seniory. Jsem členkou mezinárodního výboru International Orff-Schulwerk Forum Salzburg, místopředsedkyní a lektorkou České Orffovy společnosti a v neposlední řadě lektorkou SHV ČR.

DÍLNA: Hudba v pohybu – Rytmus v každém z nás

Během dílen rozezníme nejcennější nástroj, který bez ohledu na věk či zkušenosti každý z nás máme, a tím je naše tělo. Prostřednictvím hravého a tvořivého prožitku z vlastního pohybu budeme s využitím mluveného slova, písní, instrumentálního doprovodu i klasických skladeb (znovu)poznávat základní pohybové prostředky a současně budeme hledat jejich vzájemné průsečíky se znějící hudbou. Vyzkoušíme si také způsoby, jak elementy pohybu využít v improvizaci a didaktických situacích pro různé stupně škol.

I. st.II. st.ZUŠ
ANOANOANOANOANO

PaedDr. Jan Prchal

Pedagog, lektor, autor učebnic, učebních textů a metodických materiálů, popularizátor, od roku 2002 do roku 2022 předseda SHV ČR. V současné době působí jako pedagog a zástupce ředitelky na ZŠ a ZUŠ Jabloňová Liberec, škole s rozšířenou výukou HV, je odborným asistentem Katedry hudební výchovy PF UJEP Ústí nad Labem. Leader libereckého Regionálního centra HV a Hudební olympiády ČR. Je jedním ze zakladatelů LHT Lhotsko a členem Královské české hudební společnosti. Má rád děti, muziku, hudební výchovu – a účastníky LDHV!

DÍLNA: I cesta může být cíl

HV v období revize, (nejen) populární hudba v HV – hrajeme, zpíváme, posloucháme a soutěžíme. Kvízy, praktické činnosti a speciálně: aktivní a aktivizační poslech hudby. Můj hudební deník. … aby to nebyla nuda! … a bylo to k užitku.

I. st.II. st.ZUŠ
ANOANOANOANOANO

KROUŽEK: Nebojte se Sibelia!

Kroužek pro všechny, kteří začínají pracovat s notačním programem Sibelius. (J. Prchal)

Mgr. Lenka Pobudová

Učím na ZŠ v Praze Vinoři český jazyk a hudební výchovu, oba předměty vyučuji v co nejširším kontextu a zaměřuji se na jejich činnostní pojetí. Jsem lektorkou SHV ČR, ČOS, spoluautorkou učebnice Hudební výchova 1 (nakladatelství Fraus) a autorkou blogu www.jaknahudebku.blogspot.cz.

DÍLNA: S poslechem a činností hudebka je radostí.

Komplexně pojaté dílny zaměřené na hru, zážitek a tvořivost při výuce hudební výchovy s literárním přesahem a s důrazem na aktivní poslech.

I. st.II. st.ZUŠ
ANOANOANOANOANO

Rafaela Drgáčová

Více než čtyřicet let se věnuji s velkou radostí práci na poli kreativního hudebního vzdělávání pro děti, mládež, dospělé i seniory. Jsem dlouholetou členkou a lektorkou České Orffovy společnosti i lektorkou vzdělávacích programů pro další vzdělávací centra, více než deset let vedu sekci hudební nauky při ÚUR ČR. Spolu s Cyrilem Kubišem jsem autorkou metodické knihy a pracovních sešitů pro hudební nauku /Hudební hry II, Receptář nápadů pro hudební nauku /, ve kterých jsem zúročila dlouholeté zkušenosti vyučující oboru hra na violoncello a hudební nauka na ZUŠ Jeseník.

DÍLNA: S hudbou? S hudbou!

Podpora radostně prožívané kreativity u vyučujících a dětí na všech typech škol v cíleně zaměřených metodických celcích. Ukázky propojení nenáročných pěveckých, rytmických i pohybových činností v duchu Orff-Schulwerku s důrazem na etickou i činnostní výuku.

I. st.II. st.ZUŠ
ANOANOANOANOANO

Vladimír Hrdina

Pedagog, klavírista, popularizátor, organizátor Letní jazzové dílny Karla Velebného ve Frýdlantu, lektor Společnosti pro hudební výchovu ČR. Vyučuje na ZŠ a ZUŠ a na Gymnáziu ve Frýdlantu, jednou měsíčně přednáší v Krajské vědecké knihovně v Liberci na téma artificiální hudby, v oboru popularizace dějin hudebního umění patří k absolutní špičce.

DÍLNA: Nejstarší české hudební památky (chorály) jako inspirace pro skladatele 19. a 20. století?

I. st.II. st.ZUŠ
NEANOANOANOANO

PhDr. Luboš Hána, Ph.D.

pedagog, sbormistr, hudebník (kytara), autor úprav skladeb z oblasti populární hudby, lektor Bohemia cantat. Vyučuje na Katedře hudební výchovy PedF Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem praktické i teoretické disciplíny. Je sbormistrem Komorního smíšeného sboru Ventilky a na PF UJEP vede sbor NONA. Je uměleckým ředitelem sborového festivalu Jirkovský Písňovar.

Pěvecký sbor LDHV

prof. PaedDr. Jiří Holubec, Ph. D.

pedagog, sbormistr. V současné době je členem Katedry hudební výchovy PF UJEP v Ústí nad Labem a rovněž členem katedry primárního vzdělávání FP Technické univerzity Liberec. Působí jako sbormistr univerzitního sboru Chorea academica a Děčínského pěveckého sboru. V průběhu revize RVP byl členem revizní pracovní skupiny HV při NÚV Praha. Je místopředsedou a lektorem SHV ČR a jedním ze zakladatelů Letního hudebního tábora Lhotsko. Člen Královské české hudební společnosti.

Orchestr LDHV